De commissie

Mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra (1951) was tot 1 mei 2019 voorzitter van de Onderzoeksraad voor veiligheid...
Mr. G.J.H. (Bert-Jan) Houtzagers (1958) is sinds 1 januari 2019 staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State...
Prof. Dr. B.A. (Beatrice) de Graaf (1976) is hoogleraar History of International Relations & Global Governance aan de Universiteit Utrecht...

De opdracht

De commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden heeft tot taak onderzoek te doen naar de feitelijke gang van zaken rondom oude adopties vanuit het buitenland en de rol van de Nederlandse overheid daarbij. In eerste instantie zal de commissie zich richten op Brazilië, Colombia, Indonesië, Sri Lanka en Bangladesh.

De commissie is ingesteld door minister Dekker (Rechtsbescherming). Aanleiding is informatie wijst op mogelijke misstanden bij de adoptie van baby’s in de jaren zeventig en tachtig waarbij Nederlandse overheidsfunctionarissen betrokken zouden zijn geweest.

De commissie bestaat uit mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra (voorzitter), prof. dr. B.A. (Beatrice) de Graaf en mr. G.H.J. (Bert-Jan) Houtzagers.

‘In verband met de uitbraak van COVID-19 heeft de voorzitter van de commissie aangegeven de aanvankelijk in het instellingsbesluit opgenomen deadline van 1 oktober 2020 voor oplevering van haar eindrapport niet te halen. De reden hiervoor is dat relevante informatiebronnen een aantal maanden onvoldoende toegankelijk waren. Zo was het nagenoeg onmogelijk om naar het buitenland af te reizen, was het Nationaal Archief gesloten en konden er minder interviews worden afgenomen. De commissie heeft aangegeven er naar te streven uiterlijk begin februari 2021 haar onderzoek af te ronden. De minister heeft daarom het instellingsbesluit aangepast en daarbij de datum van 1 april 2021 aangehouden om rekening te houden met eventuele onvoorziene omstandigheden.’

Download de PDF     PDF Staatscourant 2020-46896

Actualiteit

Commissie geeft CBS opdracht voor vragenlijstonderzoek interlandelijk geadopteerden

(Door Henri Kruithof) De Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het Verleden heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek opdracht gegeven een groot aantal interlandelijk geadopteerden te vragen naar hun persoonlijke situatie. Waarom eigenlijk? Tjibbe Joustra geeft daarop antwoord: “De Commissie vindt het belangrijk om te weten hoe het gaat met  geadopteerden die uit andere landen […]

Nieuwsbericht | 14 april 2020

Schoon schip maken en problemen in de toekomst voorkomen

Interview met voorzitter Joustra van de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie: (Door Henri Kruithof)   Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft in april van dit jaar de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden ingesteld. Volgens de instellingsbeschikking moet die commissie onder meer onderzoek doen naar het bestaan van misstanden bij interlandelijke adoptie en de rol van […]

Nieuwsbericht | 4 december 2019

Tjibbe Joustra leidt Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden

De commissie die onderzoek doet naar de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid bij interlandelijke adoptie van kinderen in tenminste de periode 1967 – 1998 wordt geleid door de heer mr. Tjibbe Joustra. De commissie bestaat verder uit de leden mevrouw prof. dr. Beatrice de Graaf en de heer mr. Bert-Jan Houtzagers. De commissie […]

Nieuwsbericht | 25 april 2019

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@commissieonderzoekinterlandelijkeadoptie.nl.