Opdracht

De commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden heeft tot taak onderzoek te doen naar de feitelijke gang van zaken rondom oude
adopties vanuit het buitenland en de rol van de Nederlandse overheid daarbij. In eerste instantie zal de commissie zich richten op Brazilië, Colombia,
Indonesië, Sri Lanka en Bangladesh.

De commissie is ingesteld door minister Dekker (Rechtsbescherming). Aanleiding is informatie die wijst op mogelijke misstanden bij de adoptie van
baby’s in de jaren zeventig en tachtig waarbij Nederlandse overheidsfunctionarissen betrokken zouden zijn geweest.

De commissie bestaat uit mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra (voorzitter), prof. dr. B.A. (Beatrice) de Graaf en mr. G.H.J. (Bert-Jan) Houtzagers.

De minister heeft de commissie gevraagd uiterlijk in het najaar van 2020 rapport uit te brengen.

Download de PDF